portada Sistema intern d’informació (Llei 2/2023, de 20 de febrer)

Sistema intern d’informació (Llei 2/2023, de 20 de febrer)

de admin

Polítiques del Sistema intern d’informació

El Sistema Intern d’Informació FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA és el mitjà per a comunicar, de manera confidencial i efectiva, qualsevol informació sobre fets irregulars comesos pel FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA o el seu personal, que hagin estat coneguts en el marc d’una relació laboral o professional mantinguda amb la nostra organització de conformitat amb el que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

L’organització ha configurat un Sistema intern d’informació a través dels següents canals:

Per escrit:
A través del correu electrònic: fundaciobit@portaldenuncias.online
A través de correu postal, dirigit al Responsable del Sistema intern d’informació de l’organització FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA en C/ LAURA BASSI S/N BAIXOS (CENTRE EMPRESARIAL SÓN ESPANYOL-PARC BIT), C.P.:07121, PALMA.

Verbalment:
A través del sistema de missatgeria de veu, trucant al telèfon. 871620366
A sol·licitud de l’informant, també podrà presentar-se la informació mitjançant una reunió presencial amb el Responsable del Sistema, dins del termini màxim de set dies, des de la presentació de la sol·licitud.

 • Al marge d’aquests canals es poden interposar denúncies davant els canals externs d’informació de les autoritats competents.
 • Rebuda la denúncia, el responsable del Sistema intern d’informació /canal de denúncies comunicarà el justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini inferior a set dies –en els supòsits de denúncies nominals-. En qualsevol cas, s’informarà el denunciant dels drets i obligacions establerts per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 • El responsable del Sistema intern d’informació /canal de denúncies, emetrà un informe motivat que estimarà o desestimarà la denúncia interposada, justificant, en qualsevol cas, la decisió adoptada. L’informe es notificarà al denunciant i al denunciat en un termini de màxim de tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, excepte casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre’s fins a un màxim d’altres tres mesos addicionals.
 • Durant la tramitació de la denúncia es pot mantenir la comunicació i contacte amb l’informant/denunciant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.
 • Es garanteix que la persona afectada per la informació o denúncia tingui notícia d’aquesta, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment se l’informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d’audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l’ocultació, destrucció o alteració de les proves
 • El responsable del Sistema intern d’informació /canal de denúncies garanteix la confidencialitat a tots aquells que utilitzin el Sistema intern d’informació / canal de denúncies. A més garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament.
 • Durant la tramitació de l’expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
 • Els tractaments de dades personals que derivin de l’aplicació d’aquest procediment es regiran pel que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
 • El responsable del Sistema intern d’informació /canal de denúncies remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciariamente constitutius de delicte o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 • L’organització garanteix l’absència de represàlies contra qualsevol que, posi en el seu coneixement una possible conducta il·lícita o hagi denunciat un incompliment normatiu o col·labori en la seva recerca o ajudi a resoldre-la.
 • Les persones que comuniquin o revelin infraccions recollides en el Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, tindran dret a les mesures de protecció sempre que concorrin les condicions recollides en l’article 35 de la citada norma. Les mesures de protecció apareixen recollides en l’article 38 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
 • La denúncia o informació serà custodiada en les dependències de l’organització de conformitat amb la seva política d’arxiu i conservació de documents.
 • L’organització disposa d’un registre de totes les denúncies rebudes. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat a l’efecte de complir amb els requisits imposats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i de conformitat amb el que es disposa en l’article 24 i altres articles aplicables de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Enllaç al Sistema intern d’informació