portada Govern Digital

Govern Digital

Quina feina fem a l’Àrea de Govern Digital?

Dins l’Àrea de Govern Digital es poden diferenciar dos tipus de projectes:


Projectes de desenvolupament d’aplicacions d’Administració Electrònica

Tots els projectes que es duen a terme en el àrea de Govern Digital tenen com a resultat almenys un dels diferents productes que resulten d’un procés de desenvolupament de programari que està relacionat amb oferir alguna funcionalitat necessària per implantar l’administració electrònica a una administració. Principalment aquests productes són utilitzats dins el Govern de les Illes Balears. Alguns d’ells també són utilitzats per altres administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els principals projectes que es desenvolupen dins l’àrea de Govern Digital són:

REGWEB3

El registre electrònic és una aplicació estratègica a una administració ja que tota la documentació que rep i envia una administració passa per allà. És indispensable per que qualsevol ciutadà o entitat inicii un tràmit amb l’administració, ja sigui de forma presencial o telemàtica. Està certificada per integrar-se amb el sistema d’interconnexió de registres, el que permet enviar i rebre documentació de qualsevol administració de l’Estat .
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/registre .
◦ Vídeo demostratiu del funcionament de l’aplicació https://youtu.be/d_iTFUEgkdg

PORTAFIB

És una plataforma de signatura electrònica. Ofereix la possibilitat a un usuari de signar electrònicament documents des d’una safata on té accés a tots els documents que té pendents de signar i pot consultar els documents que ja ha signat.

A la vegada la PORTAFIB actua com a plataforma proveïdora de serveis de firma per tal que es pugui signar directament des de dintre d’altres aplicacions. Un usuari que utilitza una aplicació pot signar el document des del mateix navegador sense sortir de l’aplicació, ja que PORTAFIB ofereix una passarel.la de firma, com actua com un sistema de pagament de banca electrònica, en el sentit que sense sortir del mateix navegador s’inicia tot el procés de firma per part de l’usuari i en acabar es torna directament a l’aplicació des d’on s’ha sol·licitat la firma.

També dona suport a processos automatitzats de firma que es fan des d’un servidor.

Permet firma amb diferents sistemes de firma com certificats electrònics, firma biomètrica, firma en el núvol,…
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/portafib .
◦ Vídeo demostratiu del funcionament de l’aplicació https://youtu.be/XRQWUp5sewM

• Carpeta Ciutadana

És el punt de comunicació entre el ciutadà i l’administració. Ofereix al ciutadà un lloc on consultar els tràmits que ha fet, la documentació que ha presentat, els certificats que pot obtenir de l’administració i finalment un lloc on llegir les seves notificacions electròniques. Per accedir-hi un ciutadà només ha d’anar a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears i des de la seva capçalera hi pot accedir.
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/carpeta .
◦ Vídeo demostratiu del funcionament de l’aplicació https://youtu.be/rRjOoIxESYA

• DIGITALIB

És una aplicació que proporciona serveis de digitalització de documents, permetent obtenir còpies electròniques autèntiques de documents en paper. Ofereix els seus serveis al registre electrònic per què un ciutadà al fer un registre presencial pugui presentar l’original d’un document a l’administració i aquesta faci una còpia autèntica del document i finalment retorni l’original del document presentat a la ciutadà, complint així la normativa vigent.
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/digitalib
◦ Vídeo demostratiu del funcionament de l’aplicació https://youtu.be/XQ4F4YvbZZg

• Dir3Caib

Dir3Caib és l’acrònim del Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines, on estan identificades de manera única totes les estructures orgàniques de totes les administracions de l’Estat i oficines de registre. Això és imprescindible per poder interoperar (compartir informació) entre les administracions. DIR3Caib agafa la informació present a aquest directori i ofereix tota una sèrie de serveis personalitzats per explotar aquesta informació a les aplicacions d’administració electrònica (catàleg de procediments administratius, assistent de tramitació, registre, sistema de distribució electrònica d’informació, sistema de notificacions, aplicacions de gestió d’expedients,…) que fan possible implantar l’administració electrònica al GOIB.
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/dir3caib
◦ Vídeo demostratiu del funcionament de l’aplicació https://youtu.be/TggwOaRRz-4

• PROJECTE BASE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

El projecte base d’administració electrònica és un model d’aplicació informàtica que segueix els estàndards de desenvolupament de GOIB i que proporciona exemples funcionals d’integració amb tots els possibles sistemes d’administració electrònica que s’utilitzen a GOIB amb l’objectiu de servir com a base per que els desenvolupadors (tan externs com interns al GOIB) que implementen aplicacions informàtiques que requereixen de la integració amb algun o varis serveis d’administració electrònica alhora d’iniciar un projecte informàtic des de zero.
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a https://github.com/GovernIB/projectebase

• ADMINISTRACIÓ DE LA FORJA DE GOIB

Des de l’Àrea de Govern Digital gestionam l’administració de la forja de GOIB on resideix tot el codi del programari relacionat amb administració electrònica de GOIB. Fem altes de projectes, gestió d’usuaris i recomanacions de bones pràctiques per gestionar un projecte dins la forja.
◦ Podeu veure informació tècnica del projecte a http://governib.github.io/


Suport en els processos d’interoperabilitat de les administracions

S’ofereixen diferents serveis a les administracions de les Illes Balears per gestionar les autoritzacions i permisos per poder accedir als serveis intermediats de dades.
També es responsabilitat de l’Àrea de Govern Digital fomentar i donar suport a la implantació de nous serveis intermediats on són les entitats de les administracions de les Illes Balears les qui ofereixen les seves dades per ser consultades.
Tota la informació sobre interoperabilitat es pot consultar al Portal d’Interoperabilitat que ens encarregam també de mantenir actualitzat (https://interoperabiliat.caib.es). Aquí podreu veure els serveis que es poden consultar, els serveis que ofereixen administracions de les Illes Balears, els protocols establerts per poder accedir a aquests serveis…

Gestionam diversos tipus d’incidències:

• Sol·licituds d’accés a la consulta de serveis per part d’administracions de les Illes Balears
• Sol·licituds d’accés a la consulta de serveis cedits per administracions de les Illes Balears per part d’administracions de la resta de l’estat.
• Sol·licituds d’alta de procediments i usuaris del Govern de les Illes Balears a la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears.
• Incidències relacionades amb l’ús de la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears.
• Suport a desenvolupadors que volen integrar les seves aplicacions amb PINBAL.

Encara que nosaltres no desenvolupam la Plataforma d’Interoperabilitat, aquí podeu veure el seu funcionament: https://youtu.be/ql-IQPKvfGY.
Dins el suport a la implantació d’Interoperabilitat a les administracions de les Illes Balears, també es dona suport a Govern, Consells Insulars i Ajuntaments a muntar la infraestructura necessària per cedir dades que generen ells per a que puguin ser consultades per altres administracions (dades de padró, família nombrosa, dades de discapacitat,…). Ara mateix existeix una alta càrrega de feina en aquest aspecte per què els Ajuntaments estan obligats a compartir les seves dades de padró.
Una altra tasca que es desenvolupa consisteix en impulsar la implantació de nous serveis intermediats delegats a les comunitats autònomes i que es troben definits a la Plataforma d’Interoperabilitat de l’Estat (PID) i a posar en marxa nous serveis a partir de detectar la necessitat de la consulta de les dades dins la tramitació de procediments administratius (consulta de famílies monoparentals, servei d’estar matriculat a un centre educatiu,…).