portada Transparencia/Marco normativo Tarifes de preus per l’ús i o lloguer de les instal·lacions de la Fundació BIT per 2023